MFH Vista Verde Hinterkappelen

MFH Vista Verde Hinterkappelen

Architect: HMS Architekten und Planer AG, Bern
www.hms-architekten.ch

Direction des travaux: HMS Architekten und Planer AG, Bern
www.hms-architekten.ch

Mâitre d’ouvrage: Alta Vista AG, Bern
www.alta-vista.ch

Garde-corps tout verre: CREALINE GG-1003

 

Date de construction: 2018
L'emplacement: Hinterkappelen, Suisse